Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde

HASAR İHBARI

Sigortalı araçların karayolunda işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara vermiş oldukları maddi ve bedeni hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

1.MADDİ ZARARLAR

Maddi hasarlı trafik kazalarında poliçe ekinde verilen formların, bilgilerinin eksiksiz doldurularak, hasarın oluş şeklinin ayrıntılı olarak yazılması ve sürücüler tarafından imzalanması ve Eğer mümkünse fotoğraf çekilmesi gerekmektedir.

Trafik sigortalarında kusur durumuna göre işlem yapılmaktadır. Bu nedenle meydana gelen kazada kazazedelerin kazadaki kusur tespitinde karşılıklı mutabakat yapmaları gerekmektedir. Kazazedeler kusur tespitinde mutabakata varamadıkları takdirde polis veya jandarmaya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar meydana geldiğinde Polis veya Jandarma tarafından tutanak düzenlenmesi zorunluluğu vardır

• Meydana gelen kazada ölüm veya yaralanma varsa
• Kazaya karışan araçların sürücülerinden herhangi birinin ehliyetinin olmaması yâda yetersiz ehliyetinin olması.
• Kazaya karışan araçların sürücülerde yaş küçüklüğü olması durumunda
• Kazaya karışan araçların sürücülerinin herhangi birinin alkollü olması
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
• Kamu kurumlarına ait eşyalarda zarar meydana gelmesi halinde
• Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelmesi halinde
• Sigortalı aracın çalınması
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

GEREKLİ BELGELER

•  Olay yerinde tutulan tasdikli tutanaklar
• Tasdikli alkol raporu
•  Trafik Tescil Belgesi ( Ruhsat ) Fotokopisi
•  Sürücü belgesi fotokopisi
•  KDV ödenebilmesi için ; Şahıslarda tamir faturasının aslı , Şirketlerde tamir fatura fotokopisi- yansıtma fatura aslı.

2.BEDENİ ZARARLAR

İHBAR

Bedeni hasarlar ile ilgili şirketimize ihbar yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçe ekinde aşağıda belirtilen evrakların gönderilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

YARALANMA

Maddi hasarlarda istenilen belgelere ek olarak:

•  Tedavi Giderleri ile ilgili Faturalar,(ayrıntılı dökümlü) ve makbuzlar (Aslı)
•  Epikriz raporu onaylı aslı (Epikriz: tedavilerin gidişatının ve sonuçlarının, yapılan işlemlerin belirtildiği ayrıntılı doktor raporu/taburcu raporu)
•  İlaç fiş/faturaları varsa bunlara ait reçete ve ilaç kupürleri (Aslı)
•  Kullanılan bir tıbbi malzeme (Ortez/protez) varsa, malzemelerin adlarının açık olarak belirtildiği 
•  Doktor Raporu ve Faturaları (Aslı)

ÖLÜM

•  Vukuatlı Nüfus Aile Kaydı Tablosu onaylı Aslı
•  Veraset İlamı onaylı Aslı
•  Ölenin Savcılıkça onaylı Ölü muayene ve Otopsi Raporu (Aslı) 
•  Ölüm Raporu(Defin ruhsatı) onaylı Aslı
•  Ölenin Mesleği ve Gelir Durumunu Gösterir Resmi Belge ve Ücret Bordrosu
•  Ölenin mirasçılarına Sosyal Güvenlik Kurumundan bağlanan maaş miktarını gösteren belge.
•  Ölenin mirasçılarının gelir durumlarını gösteren belge

DAİMİ SAKATLIK

•  Tam Teşekküllü bir resmi hastaneden alınmış, fotoğraflı Sağlık Kurulu Raporu (Sakatlık oranı bu raporda belirtilmiş olmalıdır) 
•  Sakat kalan şahsın gelir durumunu gösteren belge
•  Sosyal Güvenlik Kurumundan Sakatlıkla ilgili bağlanacak maaş miktarını gösteren belge

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

•  Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dâhilinde ödenmektedir
•  Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak tazminat miktarı poliçe teminatı ve kusur oranı nispetinde ödenir.
•  Kazada vefat eden üçüncü şahsın veraset ilamında belirtilen mirasçılarına ödenecek olan destekten yoksun kalma tazminatı, gerekli evrakların şirketimize gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından hesaplanır. Çıkan tazminat miktarı poliçe teminatı ve kusur oranına göre ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş. aracılığıyla ödenir.
3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU

Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin sözkonusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücuen talep etme hakkına sahiptir.

Kaza Tespit Tutanağı

HASAR İHBARI

Sigortalı araçlarda hasar meydana geldiği durumda, meydana gelen hasarın büyümesini veya ağırlaşmasını engellemek için sigortalı değilmişçesine tüm kurtarma ve koruma önlemlerinin alındıktan sonra, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında sigortalılar poliçe ekinde verilen tutanakların doldurularak şirketimize gönderilmesi gerekmektedir. Eğer çift taraflı bir kaza meydana gelmiş ise tutanaklardaki bilgilerin eksiksiz doldurularak, hasarın oluş şeklinin ayrıntılı olarak yazılması ve sürücüler tarafından imzalanması gerekmektedir. Eğer mümkünse fotoğraf çekilmesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar meydana geldiğinde Polis veya Jandarma tarafından tutanak düzenlenmesi zorunluluğu vardır.

• Meydana gelen kazada ölüm veya yaralanma varsa
• Kazaya karışan araçların sürücülerinden herhangi birinin ehliyetinin olmaması yâda yetersiz ehliyetinin olması.
• Kazaya karışan araçların sürücülerde yaş küçüklüğü olması durumunda
• Kazaya karışan araçların sürücülerinin herhangi birinin alkollü olması
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
• Kamu kurumlarına ait eşyalarda zarar meydana gelmesi halinde
• Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelmesi halinde
• Sigortalı aracın çalınması
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

GEREKLİ BELGELER

1. Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan ,
2. Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti),
3. Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar,
4. Aracın Ruhsatnamesi,
5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
6. Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,

PERT – TOTAL HASARLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Pert – Total hasar anında; kısmi hasarlarda istenilen evraklara ek olarak ; 

•  Ruhsat aslı,
•  Vergi borcu yoktur yazısı,
•  Aracın ön ve arka plakaları,
•  Aracın dosyası ( aracın ilk alış faturası, ödenen pul ve makbuzları vb. )
•  Aracın asıl ve yedek anahtarları
•  Araç üzerindeki rehinin kaldırıldığına dair yazı, 
•  Kasko poliçesi aslı.

Sigortalı bu evrakları Bereket Sigorta’nın anlaşmalı Trafik Müşavirliğine teslim edip, trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli ruhsat çıkartıldıktan sonra aracın hasar ödemesi yapılır.

ÇALINMA HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
2. Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları,
3. Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
4. Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
5. Prim makbuzu veya banka dekontları,
6. Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
7. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,
8. Örneğe uygun düzenlenmiş vekâlet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Tam Hasar (Pertotal)

Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.
Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.

Çalınma

Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.

ANLAŞMALI OTO SERVİS İSTASYONLARI (AS)

Kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır. Anlaşmalı oto servisimiz sigortalıdan temin edilen belgeler ile şirketimize hasar ihbarında bulunarak aracın onarım işlemlerine başlamaktadır. Aracın onarımı bittikten sonra şirketimiz tarafından gönderilen teslim yazısına istinaden sigortalılarımızdan hiçbir ücret alınmadan aracı hasarsız olarak teslim edilmektedir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş. aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı

Oto Dışı Kaza Sigortaları Hasarlarında

İHBAR

Ferdi kaza sigortaları ile ilgili hasar meydana geldiği durumlarda, hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Kazının oluş şeklini gösteren kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanakların onaylı suretleri.
Sağlık kurulu raporu (Daimi Sakatlık)
Hastane raporu (Epikriz raporu) (Yaralanma)
Veraset ilamı (Ölüm)
Nüfus kayıt örneği (Ölüm)
Ölüm raporu

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Zarar görenin söz konusu kazada yaralanması durumunda tedavi giderleri poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödenir.
Zarar görenin söz konusu kazada malul kalması durumunda, genel şartlarda belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dâhilinde ödenir.
Zarar görenin söz konusu kazada vefat etmesi durumunda, poliçede yazılı ölüm teminatı veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçılarına ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.
3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHBAR

Ferdi kaza koltuk sigortaları ile ilgili hasar meydana geldiği durumlarda, hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Kazının oluş şeklini gösteren kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanakların onaylı suretleri.
Sağlık kurulu raporu (Daimi Sakatlık)
Hastane raporu (Epikriz raporu) (Yaralanma)
Veraset ilamı (Ölüm)
Nüfus kayıt örneği (Ölüm)
Ölüm raporu
Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Zarar görenin söz konusu kazada yaralanması durumunda tedavi giderleri poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödenir.
Zarar görenin söz konusu kazada malul kalması durumunda, genel şartlarda belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dâhilinde ödenir.
Zarar görenin söz konusu kazada vefat etmesi durumunda, poliçede yazılı ölüm teminatı veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçılarına ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri;

FERDİ KAZA

Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir.

SEYAHATİN İPTALİ

Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirtilen bir nedenden dolayı iptal ettirmesi durumunda, kendisine iadesi mümkün olmayan masraflar poliçede yazılı limit dahilinde ödenmektedir.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde;

İstenen Belgeler:

Rezervasyona ilişkin fatura aslı
İlgili firmanın rezervasyonu iptal ederek ücretini iade edemeyeceğine dair yazısı
Sigortalının rezervasyonu iptal ettirme nedenine ilişkin belge

BAGAJ TEMİNATI

Sigortalı, poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu, bagaj muhteviyatında meydana gelecek zarara ilişkin olarak aşağıda yazılı belgeleri Şirketimize ulaştırmalıdır.

İstenen Belgeler:

Tutanaklar (Hadisenin yabancı bir ülkede meydana gelmesi halinde tutanağın mahalli Türk Konsolosluğuna onaylattırılması gerekmektedir)
Sigortalının başvuru dilekçesi
Zarara uğrayan bagaj muhteviyatı hakkında bilgi, var ise faturalar

SEYAHAT SORUMLULUK TEMİNATI

Poliçede isimleri yazılı kişi/lerin günlük yaşamları sırasında başkalarına maddi zarar vermeleri halinde aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

İstenen Belgeler:

Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı
Zarar gören kişinin yazılı beyanı
Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı

TAŞINAN PARA TEMİNATI

Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi halinde aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

Karakol müracaat tutanağı
Sigortalının yazılı talebi
Şirketimizce gerek görülmesi halinde eksper görevlendirilmektedir

İHBAR

Söz konusu sigortalı camlarda hasar meydana gelmesi durumunda hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Meydana gelen olay ile ilgili kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanak
Hasarın oluş şeklini anlatan ayrıntılı beyan
Fotoğraf
Fatura

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve şirketimize gönderilmesinden sonra, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHBAR

Söz konusu emniyeti suiistimal hasarı meydana gelmesi durumunda hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Olaya ilişkin tutanak, zabıt v.s. belgeler,
Sigortalının talep yazısı,
Zarar miktarının tespitine yönelik doküman, bilgi ve belgeler, eksper raporu veya mahkeme bilirkişi raporu

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve şirketimize gönderilmesinden sonra, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında bulunan sigortalının kaza sonucu bedeni zarara uğraması veya ani rahatsızlanması sonucu, aşağıda yazılı belgelerin Şirketimize gönderilmesi gerekir.

  • Var ise kaza zaptı (Türk Konsolosluğundan onaylı)

  • Başvuru dilekçesi

  • Hastane raporu(Türk Konsolosluğundan onaylı)

  • Tedavi giderlerine ilişkin fatura aslı(Türk Konsolosluğundan onaylı)

  • Pasaport fotokopisi

İHBAR

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi limitleri üzerinde kalan kısmı teminat altına alan poliçe türüdür. Hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

Zarar gören, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Poliçesinden teminat limiti kadar zararını tazmin ettikten sonra, zararının geri kalan kısmı için şirketimize dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Kazaya ilişkin belgeler Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) farklı bir sigorta şirketinde ise şirketimizce temin edilir.

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Zarar Maddi ise eksper raporunda saptanan hasar miktarının, bedeni zarar ise aktüer tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatının trafik sigorta limitlerini aşan kısmı ilgili poliçenin limiti dahilinde ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat sigortalı tarafından işçiye veya kanuni mirasçılarına yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir

RÜCU

Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin söz konusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücu yoluyla talep etme hakkına sahiptir.

İHBAR

Sigortalıların üçüncü şahıslara vermiş oldukları maddi veya bedeni zararlardan dolayı hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen teminat tutarı kadar karşılayan poliçe türüdür. Bu tür hasarların meydana geldiği durumlarda hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Meydana gelen olay ile ilgili kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanaklar
Meydana gelen olay ile ilgili Zarar görenin, sigortalıdan talep yazısı,
Hasarın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
Sigortalının muvafakati (meydana gelen olay ile ilgili açıklayıcı bilgi)
Mahkeme kararı, mahkeme bilirkişi raporu
Sigortalının kazadan dolayı zarar gören şahısa yada şahıslara Mahkeme kararına istinaden yapmış olduğu ödemeleri ispatlar evraklar. (icra emri, ödeme makbuzları.)

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat, sigortalı tarafından zarar görene yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHBAR

Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar karşıladığı sigorta türüdür. Bu tür hasarların meydana geldiği durumlarda hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir

GEREKLİ BELGELER

A:)Maddi Hasarlar

Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı-İfade Tutanağı
itfaiye raporu,
Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
Zarar görenler tarafından Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, bilirkişi raporu, İcra emri, Tahsilat makbuzu,

B:) Bedeni Hasarlar

Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı-İfade Tutanağı
Yaralıya yapılan tedavileri gösteren Hastane Raporu (Epikriz Raporu) (Yaralanma)
Yapılan tedavi masraflarının faturaları (Yaralanma)
Sağlık Kurulu Raporu (Daimi Sakatlık)
Ölüm raporu
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren bodro
Mahkeme kararı sonucu sigortalı tarafından yapılan ödemelerde mahkeme kararı,icra emri, ödeme makbuzları

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Meydana gelen olayda üçüncü şahıslara ait mallarda bir zarar meydana geldiği taktirde, zararın tespiti için eksper bilirkişi görevlendirilir. Eksper tarafından tespit edilen hasarı gösteren rapor şirkete gönderildikten sonra gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra hasar ödemesi poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların yaralanması durumunda, yapılan tedavi giderlerine ait evraklar şirkete gönderildikten sonra gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra hasar ödemesi poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların sürekli sakat kalmaları durumunda, gerekli evrakların şirkete gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından yapılan hesaplanan tazminat poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların vefat etmeleri durumunda, gerekli evrakların şirkete gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından yapılan hesaplanan tazminat poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir. Hesaplanan tazminat vefat edenin veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçılarına ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat sigortalı tarafından işçiye veya kanuni mirasçılarına yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHBAR

Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar karşıladığı sigorta türüdür. Bu tür hasarların meydana geldiği durumlarda hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir

GEREKLİ BELGELER

A:)Maddi Hasarlar

Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı-İfade Tutanağı
İtfaiye raporu,
Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
Zarar görenler tarafından Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, bilirkişi raporu, İcra emri, Tahsilat makbuzu,

B:) Bedeni Hasarlar

Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı-İfade Tutanağı
Yaralıya yapılan tedavileri gösteren Hastane Raporu (Epikriz Raporu) (Yaralanma)
Yapılan tedavi masraflarının faturaları (Yaralanma)
Sağlık Kurulu Raporu (Daimi Sakatlık)
Ölüm raporu
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren bodro
Mahkeme kararı sonucu sigortalı tarafından yapılan ödemelerde mahkeme kararı,icra emri, ödeme makbuzları

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Meydana gelen olayda üçüncü şahıslara ait mallarda bir zarar meydana geldiği taktirde, zararın tespiti için eksper bilirkişi görevlendirilir. Eksper tarafından tespit edilen hasarı gösteren rapor şirkete gönderildikten sonra gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra hasar ödemesi poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların yaralanması durumunda, yapılan tedavi giderlerine ait evraklar şirkete gönderildikten sonra gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra hasar ödemesi poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların sürekli sakat kalmaları durumunda, gerekli evrakların şirkete gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından yapılan hesaplanan tazminat poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir.

Meydana gelen olayda üçüncü şahısların vefat etmeleri durumunda, gerekli evrakların şirkete gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından yapılan hesaplanan tazminat poliçe teminatları kapsamında değerlendirilir. Hesaplanan tazminat vefat edenin veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçılarına ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat sigortalı tarafından işçiye veya kanuni mirasçılarına yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

HASAR İHBARI

Sigortalıların işyerlerinde iş kazası sonucu üçüncü şahısların zarar görmesinden dolayı kusurlu oldukları durumlarda sigortalıya yöneltilebilecek tazminat taleplerini kapsayan poliçe türüdür. Hasar meydana geldiği durumlarda sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Yaralanma ve Daimi maluliyet ile ilgili başvurularda:

İş kazasıyla ilgili düzenlenmiş tutanaklar,
İş güvenliği müfettiş raporları,
Yaralanma hasarlarında hastane kesin raporu (epikriz raporu)
Daimi maluliyet halinde sakatlık durumunu gösteren sağlık kurulu raporu
Kaza geçiren işçinin gelir durumunu gösterir bordro
Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi
İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, bilirkişi raporu
İşveren tarafından yapılan zarar görenlere yapılan ödemeleri gösterir icra emri ve tahsilat makbuzu,
SSK tarafından zarar görene yapılan ödemeler ile ilgili evrak
Kaza geçiren işçinin tedavi giderlerini gösteren faturalar.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

İş kazasıyla ilgili düzenlenmiş tutanaklar,
İş güvenliği müfettiş raporları
Kaza geçiren işçinin gelir durumunu gösterir bordro
Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi
İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
Veraset ilamı
Nüfus aile tablosu
Ölüm raporu.

TAZMİNAT HESAPLAMASI

İşveren sorumluluk poliçesi diğer sorumluluk poliçeleri gibi sigortalının kusur oranına göre ödenir. İş kazası sonucu iş müfettişlerince hazırlanan kusur oranı ödenecek tazminatta dikkate alınır. Bu nedenle bu tür olaylarda mutlaka iş müfettişi raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

İş yerinde kaza sonucu vefat eden işçinin veraset ilamında belirtilen mirasçılarına gerekli evrakların sigorta Şirketine Ulaşmasından sonra, ödenecek tazminat aktüer tarafından hesaplan oran poliçede belirtilen limit dahilinde ödenir.

İş kazası sonucu sakat kalan işçinin tazminat hesaplaması aktüer tarafından yapılan tespit çerçevesinde kusur oranı ve poliçede belirtilen limit dahilinde ödenir.

Yaralanma olaylarında ise yapılan tedavi giderleri kusur oranı ve poliçede belirtilen limit dâhilinde ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat sigortalı tarafından işçiye veya kanuni mirasçılarına yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

HASAR İHBARI

Sigortalıların Asansör kazası sonucu üçüncü şahısların zarar görmesinden dolayı kusurlu oldukları durumlarda sigortalıya yöneltilebilecek tazminat taleplerini kapsayan poliçe türüdür. Hasar meydana geldiği durumlarda sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Meydana gelen kaza ile ilgili kolluk kuvvetleri yada bina yönetimince düzenlenmiş onaylı tutanaklar.
Meydana gelen kazada zarar gören şahıs yada şahısların talep yazıları.
Sigortalının muvafakati (meydana gelen olay ile ilgili açıklayıcı bilgi)
Mahkeme kararı, mahkeme bilirkişi raporu
Sigortalının kazadan dolayı zarar gören şahısa yada şahıslara Mahkeme kararına istinaden yapmış olduğu ödemeleri ispatlar evraklar. (icra emri, ödeme makbuzları.)

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

Söz konusu tazminat sigortalı tarafından işçiye veya kanuni mirasçılarına yapılmış ise, sigortalının ödeme yaptığını gösterir evrakların teminiyle ödeme sigortalıya yapılacaktır.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHBAR

Zorunlu otobüs koltuk ferdi kaza sigortaları ile ilgili hasar meydana geldiği durumlarda, hasar ihbarı sigorta şirketine dilekçe ile aşağıda belirtilen evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Kazının oluş şeklini gösteren kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanakların onaylı suretleri.
Sağlık kurulu raporu (Daimi Sakatlık)
Hastane raporu (Epikriz raporu) (Yaralanma)
Veraset ilamı (Ölüm)
Nüfus kayıt örneği (Ölüm)
Ölüm raporu
Ölen kişinin sigortalı otobüsün yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)
Otobüs bileti

TAZMİNAT HESAPLAMASI

Zarar görenin söz konusu kazada yaralanması durumunda tedavi giderleri poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödenir.

Zarar görenin söz konusu kazada malul kalması durumunda, genel şartlarda belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dâhilinde ödenir.

Zarar görenin söz konusu kazada vefat etmesi durumunda, poliçede yazılı ölüm teminatı veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçılarına ödenir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene veya vekilne BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

HASAR İHBARI

Sigortalı değerlerde hasar meydana geldiği durumda, Sigortalı mahalde meydana gelen hasarın büyümesini veya ağırlaşmasını engellemek için sigortalı değilmişçesine tüm kurtarma ve koruma önlemlerinin alındıktan sonra, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

Istenilen Evraklar;

• İtfaiye raporu (aslı),
• Karakol zaptı (onaylı)
• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Savcılık takipsizlik kararı (yangın sirayet olmuşsa talep edilmez)
• Yangın çıkan yer konut ise tapu fotokopisi veya kira kontrat fotokopisi, hasar talepnamesi.
• Yangın çıkan işyeri ise tapu fotokopisi veya kira kontratı fotokopisi, vergi levhası,talep formu ve tüm resmi belge ve defterler.
• Eksper raporu
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.

Not; Konut veya işyerinde tapularda haciz veya ipotek varsa belgelenmesi gerekir.

Fırtına Veya Deprem Hasarlarında;

• Meteoroloji (fırtına hasarlarında)
• Rasathane raporu (deprem hasarlarında)
• Hasarlı yerlerin resimleri
• Eksper raporu
• Hasar öğrenildiğinde şirketin haberdar edilmesi lazımdır.

Dahili Su Hasarlarinda;

• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Talepname yazısı,
• Tapu ve kira kontratı,
• Eksper raporu,
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.

Sel / Seylap Hasarlarında;

• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Talepname yazısı,
• Tapu ve kira kontratı,
• Eksper raporu,
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Mühendislik Sigortaları Hasarlarında

HASAR İHBARI

Sigortalı kıymette hasar meydana geldiği durumda, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Hasar ile ilgili düzenlenmiş olan tutanaklar, tutanak düzenlenmediği durumlarda Hasarın meydana geliş şeklini açıklar beyan.
Sigortalı kıymetteki hasar durumunu ve miktarını gösteren teknik/yetkili servis raporu
Faturalar

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir

HASAR İHBARI

Sigortalı kıymette hasar meydana geldiği durumda, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Hasar ile ilgili düzenlenmiş olan tutanaklar, tutanak düzenlenmediği durumlarda Hasarın meydana geliş şeklini açıklar beyan
Hakediş Raporları,
İş yerinde düzenlenen tutanaklar
Meteoroloji raporu
İtfaiye raporu

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir

HASAR İHBARI

Sigortalı kıymette hasar meydana geldiği durumda, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Hasar ile ilgili düzenlenmiş olan tutanaklar, tutanak düzenlenmediği durumlarda Hasarın meydana geliş şeklini açıklar beyan.
Sigortalı kıymetteki hasar durumunu ve miktarını gösteren teknik/yetkili servis raporu
Faturalar

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir

HASAR İHBARI

Sigortalı kıymette hasar meydana geldiği durumda, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ VE BELGELER

Hasar ile ilgili düzenlenmiş olan tutanaklar, tutanak düzenlenmediği durumlarda Hasarın meydana geliş şeklini açıklar beyan
Hakediş Raporları,
İş yerinde düzenlenen tutanaklar
Meteoroloji raporu
İtfaiye raporu.
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,

HASAR ÖDEME

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir

İHBAR

Sigortalı emtia’ da hasar meydana geldiği durumda, Sigortalı emtia’ da meydana gelen hasarın büyümesini veya ağırlaşmasını engellemek için sigortalı değilmişçesine tüm kurtarma ve koruma önlemlerinin alındıktan sonra, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

Taşıyıcıdan firmadan sigortalı emtianın teslim alınması aşamasında emtianın hasarlı olduğu tespit edildiğinde taşıyıcı ile teslim alan arasında tutanak ile hasarlı emtianın teslim alınması.

Sigortalı, rücu haklarımızın korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya yazılı olarak (noter kanalı ile veya evrakın taşıyıcıya ulaştırıldığını belgeleyecek başka bir şekilde) hasar bildirimi yapmak zorundadır.

GEREKLİ BELGELER

• Emtianın faturası
• Yükleme öncesi ekspertiz raporu
• Konşimento veya charter-party (Yurt Dışı Nakliyat)
• Manifesto (Yurt Dışı Deniz Nakliyat)
• Ordino (Yurt Dışı Deniz ve Hava Nakliyat)
• Gümrük Giriş-Çıkış Beyannamesi (Yurt Dışı Nakliyat)
• Hava Yükleme Belgesi (Hava Nakliyatı
• Malları taşıyan geminin bir kaza geçirmesi halinde gemi jurnalinin buna ilişkin bölümleri,
• Müşterek avarya halinde varsa depozit makbuzları,
• Rücu hakkının korunması için mal sahibinin taşıyıcı ile yapmış olduğu sözleşme
• Kolluk kuvvetlerinin düzenlediği İfade ve Görgü Tespit tutanakları
•Hasar Noksanlığının Varlığını,Noksanlığını Gösteren ve Liman İşletmesi Tarafından  Düzenlenen Belgeler (rezerv zaptı, muayene raporu, çeki listesi, çetere defteri)

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Kurumlara gidilmesi durumunda sigortalıya limitleri dahilinde ödeme yapılır. Anlaşmasız kurumlarda Sigortalı tarafından yapılmış ödemeler ile sağlık giderlerini gösterir fatura asıllarının Sigortacı’ ya ulaştırılması karşılığında ödenir.

Hasar Aşamasında Yapılması Gerekli İşlemler;

Uyuşmazlık konusu olay bir trafik kazası sonucu olmuş ise;

• Kaza zaptı veya ifade tutanakları

• Alkol raporları

• Araç ile ilgili sigorta poliçeleri

• Varsa eksper raporu ve/veya fatura örnekleri

Kendisine dava açılmış ise;

• Mahkeme tebligatı

• Avukat ile anlaşma yapılmış ise yapılan sözleşme örneği

Davanın her aşamasında sigorta şirketi ile temasa geçilmeli ve yapılan tüm harcamalar ile ilgili makbuz ve belgeler ibraz edilmelidir.

Özellikle, dava süresince gerek avukat gerekse de sigorta şirketi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin belirtilen yasal süreler içerisinde yerine getirilmesine özen gösterilmelidir.

Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan sigortalıların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir:

• DASK Çağrı Merkezi
• DASK'ın İnternet sitesi
• Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi ve acentesi.

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilmektedir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır

Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiç bir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Mevcut uygulamada, doğrudan ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla alınan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyaları açılmakta ve hasar eksperleri görevlendirilmektedir. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilmekte ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla poliçe ve seri numaraları kontrol edilerek hak sahibine yapılmaktadır.

Tazminat ödemeleri, mümkün olan en kısa sürede ve ortalama olarak bir ay içinde yapılmakta olup hasar tespit işlemlerinin herhangi bir teknik nedenle uzaması durumunda ise hasar gören sigortalılara avans ödemesi yapılmaktadır.


 

Bitkisel ürün sigortalarında en geç 5 işgünü içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

Tarsim hasar ile ilgili expertiz organizasyonunu sağlayarak hasarı tespit eder ve en kısa sürede hasar ödemesini sigortalı çiftçiye öder.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 444 27 58

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri